Så skyddar vi din integritet och vår sekretessplikt

Vi på Modhi Finance AS har tystnadsplikt och vi ansvarar för att din personliga information behandlas på ett säkert sätt.

Modhi Finance Sweden AB har tystnadsplikt och ansvarar för att din personliga information behandlas på ett säkert sätt enligt EU:s sekretessförordning General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Det ska vara lätt för dig att få information och detaljerad förklaring om tystnadsplikt och integritetsskydd. Här kan du läsa mer om vad detta innebär för dig som har en skuld till oss. Vår integritetsinformation är i linje med rekommendationerna enligt branschstandard. Modhi Finance Sweden AB köper fordringar i samband med skuld som inte betalats vid avtalat förfallodatum. Du kan framföra klagomål till den ursprungliga fordringsägaren, med det är till oss via våra samarbetande inkassobolag som du ska betala.

Behandlingsansvarig

Det är Modhi Finance Sweden AB, som du har ett skuldförhållande till, som är ansvarig för att behandla din personliga information. Har du behov att komma i kontakt med oss gällande integritet, kan du skicka ett meddelande via e-post till vårt integritetsombud på dpo@modhi.se.

Detta använder vi personlig information till

För att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster till dig, behöver vi din personliga information. Personlig information är all upplysning och bedömningar som kan kopplas till dig som privatperson. Modhi Finance Sweden AB behandlar följande kategorier av personlig information:

 • Identifieringsinformation såsom namn, födelsenummer och kopia av legitimation.
 • Kontaktinformation såsom telefonnummer, adress och e-postadress
 • Finansiell information såsom tjänste- och produktavtal med ursprunglig fordringsägare, transaktionsdata och kredithistorik.
 • Upplysningar du ger oss, till exempel orsaken till att du inte kan betala
 • Upplysningar för att uppfylla vår plikt enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Upplysningar som genererats i samband med användandet av våra digitala kanaler

Ändamålet med vår behandling av personlig information är att vi ska kunna sköta indrivning av din skuld på ett effektivt sätt. Konkret innebär detta:

 • Vi gör kreditbedömningar och använder data från olika källor, t ex kreditupplysningsföretag, information som vi själva har och använder offentliga register för att verifiera den information vi har om dig. Vi delar också din information med godkända tredjeparter som t ex kreditupplysningsbolag.
 • Allmän administration, t ex genomförande av transaktioner, kommunikation, betalningar, fakturering och påminnelser.
 • Vi genomför olika analyser
 • Vi riskklassificerar kunder och kreditportföljer
 • Vi förebygger och avslöjar straffbara handlingar
 • Säkerhet
 • Delning av upplysningar mellan företag i koncernen
 • Ljudinspelning av telefonsamtal
 • Behandling för att säkerställa branschspecifik reglering

Din information kan också användas till test och liknande av våra tjänster och system, för att vi ska kunna säkerställa att de fungerar som de ska.

Om vi använder din personliga information utöver vad som anses nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser, eller som vi är bundna till enligt lag, så är detta baserat på att vi har ett berättigat intresse eller ett frivilligt samtycke från dig.

Personlig information som hämtas, registreras och lämnas ut av Modhi Finance Sweden AB

För att kunna hantera ditt ärende på bästa sätt, behöver vi behandla personlig information. Här kan du se hur vi samlar in, registrerar och lämnar ut sådan information.

Insamling av personlig information från dig och från andra

Modhi Finance Sweden AB köper portföljer av utestående skulder från ursprunglig fordringsägare. Vi mottar upplysningar från fordringsägaren, bland annat om vad fordran avser, hur stor skulden är, när den förfaller, räntor, skatt och din kontaktinformation. Vi registrerar också information om dig och andra personer som har anknytning till kravet. I vissa fall kommer den registrerade information från dig.

Om vi vill hämta information om dig som inte är nödvändig för att övervaka vår indrivning av kravet, ska vi först informera dig om att det är frivilligt att dela med sig av informationen och vad informationen kommer att användas till.

Ibland hämtar vi information från andra, t ex från källor hos offentliga och privata verksamheter. Detta kan vara marknadsrelaterad eller demografisk information, som vi bland annat hämtar från Folkbokföringsregistret.

Utlämning av personlig information

Med utlämning av personlig information menar vi överföring till annan verksamhet som har rätt att använda informationen. Överföring av personlig information till våra databehandlare anses inte som utlämning.

Internt inom Koncernen

Den personliga information vi behandlar är föremål för tystnadsplikt. Detta gäller också mellan bolagen inom koncernen. Viss information kan dock delas internt mellan koncernbolagen som är finansföretag. Det omfattar så kallade neutrala upplysningar såsom namn, födelsedatum, adress och kontaktinformation samt information om vilket bolag du är skyldig pengar hos och vilka tjänster och produkter du ingått avtal om. Alla anställda har signerat sekretessavtal.

Vi kommer också att lämna ut personlig information till annat företag inom koncernen eller koncerngruppen, i den omfattning det är nödvändigt för att uppfylla koncernbaserade styrnings-, kontroll- och/eller rapporteringskrav fastställda i, eller i enlighet med lagen. I och med att koncernen verkar i flera länder kan personuppgifter lämnas ut till koncernbolag över landgränserna men inom EU/EES och alltid i enlighet med lagen.

Till andra privata och offentliga verksamheter

Registrerad personlig information lämnas bara ut till offentliga myndigheter och andra tredje parter när detta följer laglig upplysningsplikt och upplysningsrätt.

Vid betalningar till eller från utlandet lämnar vi ut tillhörande personlig information till den utländska banken. Det är lagarna i mottagarlandet som bestämmer till vilken grad upplysningarna lämnas ut till offentliga myndigheter eller kontrollorgan. T ex för att följa mottagarlandets skatte- och avgiftslagstiftning, åtgärder mot penningtvätt eller terrorfinansiering.

Om utländska skattskyldigheter

Sverige har avtal med USA om ömsesidig skatterapportering, känt som FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet är svenska finansiella institut förpliktade till att identifiera och rapportera amerikanska medborgare och personer som är skattemässigt bosatta/hemmahörande i USA, till svenska Skatteverket. Du finner mer information om FATCA på webbsidorna tillhörande den amerikanska skattekommissionen eller Skatteverket.

Användning av databehandlare

Modhi Finance Sweden AB har ingått avtal med leverantörer om databehandling. Egna databehandlaravtal reglerar all personlig information som delas med våra leverantörer. Vid de tillfällen vi använder leverantörer utanför EU/EES, ingår vi EU:s standardkontrakt med databehandlare som behandlar personlig information. Våra leverantörer kan inte använda information till annat ändamål än det som det inhämtats för.

Så säkrar Modhi Finance Sweden AB personlig information

Det är viktigt att du känner dig trygg att din personliga information är säker hos oss. Här kan du se vad vi gör för att säkra information mot förlust, missbruk, otillåten tillgång, utlämning, ändring eller förstörelse.

Tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder

Redan vid utveckling av nya lösningar och system börjar arbetet med säkerhet. Vi värderar funktionalitet mot risk och säkerhetslösningar och system så att fel och svagheter undviks i det längsta. Lösningar och system som är under produktion och behandlar din information uppdateras kontinuerligt och övervakas så att fel undviks eller upptäcks så snart som möjligt.

Modhi Finance Sweden AB har goda rutiner för att skydda och säkra den personliga information vi behandlar. Koncernen har ett eget team som endast arbetar med att hantera säkerhetshändelser och säkerhetskryphål som kan sätta din personliga information i fara. Detta team jobbar också med system som ligger utanför koncernen, t ex. falska hemsidor som lurar användare att registrera personlig information och annan sekretessbelagd information.

Modhi Finance Sweden AB arbetar kontinuerligt med att skydda säkerheten i system och lösningar. Detta innebär bland annat korrekt användning av säkerhetsteknologi, som kryptering och brandväggar, samt att utveckla andra åtgärder som främjar säkerheten. Viktiga åtgärder är ett eget styrsystem för informationssäkerhet, tillgångskontroll, undantagshantering och utbildning. T ex. får alla anställda regelbunden utbildning i informationssäkerhet så att de som behandlar din personliga information har god kännedom om vad som krävs för att hålla din information säker.

Dina rättigheter

Har du en skuld till Modhi Finance Sweden AB behandlar vi personlig information om dig. Här hittar du information om dina rättigheter.

Rätt till tillgång

Du har rätt till att få information om vilken personlig information vi behandlar om dig och hur vi behandlar den. Din personliga information hos Modhi Finance Sweden AB finns i huvudsak tillgänglig på webben Mina Sidor, som du loggar in på via vår hemsida. Om du inte har inloggningsuppgifter till Mina Sidor eller av annan anledning inte kan läsa elektroniska dokument, kan vi skicka dig informationen på papper.

Vid vissa tillfällen gäller undantag från rätten till tillgång. Detta är vanligt då vi enligt lag är skyldiga till sekretess eller då vi måste hålla informationen konfidentiell av hänsyn till förebyggande, efterforskning, avslöjande och rättslig uppföljning av straffbara handlingar. Undantag gäller också om information endast finns i dokument skapade för den interna förberedelsen av ärendet och undantag från rätt till tillgång är nödvändig för att säkra en försvarlig ärendebehandling.

Korrigering och radering

Det är viktigt att informationen vi har om dig är korrekt. Inom de ramar som är fastställda i lagen om personlig information kan du kräva att vi korrigerar och raderar information om dig om den är felaktig eller onödig. Modhi Finance Sweden AB kontrollerar information mot folkbokföringsregistret och andra källor.

Modhi Finance Sweden AB raderar eller gör personlig information anonym när ändamålet för den specifika behandlingen av personlig information är uppfylld, med mindre än att informationen ska eller kan sparas utöver detta enligt lagstiftning.

Begränsning av personlig information

Du kan kräva begränsning av behandlingen av din personliga information i de fall du inte vill ta bort informationen.

Begränsning av behandling kan innebära att personlig information inte kan användas till något, men vi kan fortsatt lagra din information.

Modhi Finance Sweden AB kan börja att behandla din personliga information igen om det blir aktuellt i samband med rättskrav, eller om det är för att skydda en annan persons rättighet.

Närmare villkor och information om begränsning av personlig information får du genom att kontakta oss.

Skydd av din personliga information

Har du ett specifikt behov av att vi begränsar antal anställda som ska ha tillgång till och insyn i din personliga information, kan vi se över detta.

Genom att skydda din information genom begränsning, reduceras vår möjlighet att hjälpa dig väsentligt. Närmare villkor och information om skydd av personlig information får du genom att kontakta oss.

Få din information levererad i maskinläsbart format (dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt att få din egen information som du givit oss, i ett maskinläsbart format, beroende på hur informationen är lagrad digitalt. Detta gäller information som du givit oss baserat på samtycke eller avtal.

Invändning mot behandling

I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av personlig information som Modhi Finance Sweden AB genomför. Din invändning kommer vi att värdera utifrån varje enskilda situation. Det kan till exempel vara om du har behov av skyddad identitet eller om du tillhör en känslig grupp i samhället.

Ytterligare villkor och information om din rättighet till att invända mot behandling av personlig information får du genom att kontakta oss.

Automatiserade beslut

Med automatiserade beslut menas beslut som tas av dataprogram utan mänsklig inblandning eller påverkan. När sådana beslut har juridisk, eller likvärdigt väsentlig betydelse för dig, kan Modhi Finance Sweden AB bara göra detta när det är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal med dig, när lagstiftning kräver/ger tillgång till det eller när det är baserat på ett samtycke som du givit.

När vi utför sådana automatiserade beslut har du bland annat rätt att be om mänskligt ingripande av behandlingen och rätt till att få en förklaring till beslutet som tagits. Mer information om villkor och dina rättigheter får du om du kontaktar oss.

Möjlighet till att klaga

Om du inte tycker att Modhi Finance Sweden AB behandlar dina personuppgifter på det sätt som regelverket kräver, kan du lämna in ett klagomål till dpo@modhi.se. Du kan även lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Riskklassificering och kreditportföljer

Vi använder personlig information för att värdera risken med våra produkter och tjänster. Detta ger dig som registrerad trygghet för att dina värden blir väl omhändertagna.

Förebyggande och avslöjande av bedrägeri och kriminalitet

Modhi Finance Sweden AB har ett stort socialt ansvar och förvaltar stora värden. Vi följer Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vilket bl a innebär att vi arbetar förebyggande för att förhindra och avslöja bedrägerier, kriminialitet, penningtvätt och finansiering av terrorism. Personlig information kan användas för detta ändamål och om vi har skälig grund att misstänkta penningtvätt eller finansering av terrorism ska vi enligt 4 kap 3§ rapportera detta till Polismyndigheten. Lagringsperioden är minst fem år efter registreringen.

Ljudinspelning av telefonsamtal och lagring av annan kundkommunikation

Modhi Finance Sweden AB genomför ibland via våra samarbetande inkassobolag, ljudinspelningar av telefonsamtal. Detta gör vi antingen för säkerhet, dokumentation eller för att genomföra internutbildning. I vissa situationer har vi en skyldighet att spela in samtal.

Som allmän regel ber vi om samtycke när vi vill spela in telefonsamtal. Detta får du information om i början av samtalet.

Vi kan gå tillbaka till ljudinspelningen med hjälp av telefonnummer och samtalstidpunkt.

Vi kan bli skyldiga enligt lag att lämna ut information till offentliga myndigheter och andra som enligt lag kan kräva detta.

Ta kontakt med oss om du vill få tillgång till inspelningar som finns lagrade. Vid en sådan begäran måste du alltid kunna uppge ditt telefonnummer och tidpunkt för samtalet.

Så här använder vi kakor och analysverktyg

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker vår hemsida, samtidigt som vi vill göra vårt bästa för att ge dig den upplevelse du vill ha.

Analysverktyg och statistik gör oss bättre

Webbsidorna tillhörande vårt inkassoombud Modhi Collect Sweden AB använder sig av kakor (också kallade cookies).

Har du varit inloggad, kan vi använda information om det du gör på webbsidorna till att göra din användarupplevelse bättre. Ändamålet med informationen vi samlar in är att anpassa webbsidorna mer enligt dina behov.

Vi mäter aktivitet på våra webbsidor i form av statistik som:

 • Vad du gör på våra webbsidor, som till exempel vilka sidor du besöker och hur ofta eller hur länge du är där.
 • Din ungefärliga geografiska placering med hjälp IP adress, som därefter görs anonym.
 • Teknisk information om din webbläsare och ditt operationssystem

Användaranpassning och sidoupplevelse

Kakor använder vi för att stödja din upplevelse på sidan. De ger oss en «påminnelse» om din tidigare användning för optimering av innehåll och lösningar. Det gäller också Mina Sidor som du kan logga in på via vår hemsida, www.modhi.se.

Kakorna från oss används till att mäta vad du gör på våra webbsidor. Informationen kan användas till att bygga intresse- och användargruppsprofiler.

Inställningar för användning av kakor

Du kan radera registrerade cookies i webbläsaren, om du vill det. Vi gör dig emellertid uppmärksam på att detta kan leda till att någon av våra webbsidor inte fungerar som den ska.

Vi hänvisar för övrigt till Privacy Policy och Cookie Declaration till Cookiebot, som används på våra webbsidor.

Du kan ändra och upphäva ditt samtycke via Cookie Declaration på Cookiebots webbsida.